Policy
Toevoegen aan Favorieten
Tell a friend
Contact

Dienstenwijzer

De Dienstenwijzer van Henk Eigenraam Hypotheken & Assurantiën,

ook handelend onder de naam Henk Eigenraam Financiële Diensten,

 is gemaakt om ons graag aan u voor te stellen en u te informeren over onze werkwijze.
Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij van elkaar mogen verwachten.

A. Wie zijn wij?
Ons bedrijf biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen,
pensioenen, sparen en consumptief krediet. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten
van de financiële producten die wij u adviseren. Ook kunt u rechtstreeks uw verzekeringen afsluiten
en schade regelen via ons internetadres.

B. Wat doen wij?
Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking
worden gesteld.
Specifiek
a. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product. Bij deze advisering
baseren wij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland
werkzame verzekeraars. Wij doen zaken met ongeveer 20 verzekeraars waarvan wij de
producten bij onze advisering betrekken. Zie verder onder F;
b. Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
c. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven
met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiële producten;
d. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

C. Wat verwachten wij van u?
1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van
schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het
zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is
deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden (zoals: geboorte, samenwonen,
huwelijk, echtscheiding, verhuizing, overlijden. Maar ook wijziging in werk en inkomen) en
verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch
doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject
fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen,
klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even.
Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.
4. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per
post, per fax of e-mail aan ons te bevestigen.

D. Onze bereikbaarheid
1. Onze openingstijden: Alle werkdagen van 09.00–12.30 uur en 13.00–17.30 uur, maar maandag vanaf 13.30 uur.
Andere tijden op afspraak.
Het adres van onze vestiging is: De Jagersherne 9, 8651CJ IJlst.
2. U kunt ons telefonisch bereiken op (0515) 432 727. Ons faxnummer is: (0515) 432 827.
Wanneer wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat
volgen.
3. Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen
of direct contact opnemen met de verzekeraar.
4. Ons postadres is Postbus 21, 8650 AA te IJlst.
5. E-mail info@ha-eigenraam.nl. Wij beschikken over een internetsite www.ha-eigenraam.nl.

E. Betalingen
De algemene regel is dat alle betalingen van verzekeringspremie, verschuldigde bedragen voor
hypotheek of krediet rechtstreeks gedaan worden aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij
of geldverstrekker. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota, of de betaling wordt
voldaan via automatische incasso. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een
afspraak. Wij raden u aan deze betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo
op uw betaalrekening. Bij uitblijven van betaling kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs
beëindigen. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbedragen op, of mogelijk zelfs problemen
met de geldverstrekker.

F. Onze relatie met verzekeraars en financiële instellingen.
Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken,
verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen,
kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders
en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten. Daarbij zijn wij volledig adviesvrij.
Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten van de
verzekeraars of financiële instellingen, waar wij een agentschap of subagentschap van hebben,
kunnen adviseren.

G. Hoe worden wij beloond?
U mag het zeggen: In overleg met u bepalen wij met elkaar of onze dienstverlening wordt betaald:
a) uit provisie die door de geldverstrekker of verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. Deze
provisie is afhankelijk van de hoogte van de verzekeringspremies of verzekerde som;
b) naar aanleiding van een factuur die u van ons ontvangt. Hierop staat een vooraf bepaalde
vergoeding, of een urendeclaratie.
In alle helderheid overleggen wij wat u het beste past.
Voor sommige handelingen berekenen wij u een bedrag per handeling. Vooraf stellen wij u daarvan
op de hoogte en geven u een schatting van de kosten.

H. Wettelijke verplichtingen
1. Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12041894. De vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen in financiële diensten.
2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56861583.
3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.00885.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

I. Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de
desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de
adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit
laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

J. Klachten?
Klachten over onze dienstverlening horen wij graag direct van u. Met u kunnen wij dan nagaan hoe
wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de
mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het KIFID in Den Haag.
Klachtenregeling
1. Uw klacht kunt u zowel mondeling als schriftelijk, per post of per e-mail, bij ons indienen.
2. Wij leggen uw klacht schriftelijk vast en bevestigen dit aan u.
Wij maken hierbij onderscheid in:
a) Algemene punten van kritiek. Hiervan wordt melding gedaan aan de betrokken
medewerker(s). Als er sprake is van structureel dezelfde punten van kritiek, zullen wij
maatregelen nemen om hierin verbetering aan te brengen.
b) Overige klachten. Dit betreft klachten waarbij nader onderzoek is geboden.
3. U krijgt binnen 5 werkdagen na de ontvangst schriftelijk bevestiging van uw klacht en wij
geven aan wie uw klacht behandelt, en ook of zonodig aanvullende informatie van uw
gevraagd wordt.
4. U zult uiterlijk 3 weken na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van ons een reactie
ontvangen.
5. Naar aanleiding daarvan kan het nodig zijn een of meer keren persoonlijk overleg te voeren,
nadere informatie in te winnen enz. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de
aangedragen oplossing zullen wij zo spoedig mogelijk zorgen voor uitvoering daarvan.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw
klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257,
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 http://www.kifid.nl
U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

 

 
Home | Contact | Dienstenwijzer | Sitemap


Zoeken

ecard
Neem contact met ons op
0515-432727